Federació Catalana Societats Musicals

 • *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Concursos i premis

Si vols fer-nos arribar informació relacionada, escriu-nos a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

L'Auditori de Barcelona i la Banda Municipal impulsen el Primer Curs de Direcció per a Banda, que se celebrarà el proper mes de juliol

E-mail Print PDF

El curs es durà a terme entre el 13 i el 17 de juliol i comptarà amb la direcció de José Rafael Pascual-Vilaplana, titular de la Banda Municipal de Barcelona.

La Banda Municipal es posarà a disposició dels alumnes per treballar durant el curs i a més la dirigiran al concert de cloenda.

L’Auditori i la Banda Municipal de Barcelona organitzen, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Societats Musicals, el Primer Curs de Direcció per a Banda de L’Auditori. Dirigit per José Rafael Pascual-Vilaplana, director titular de la Banda Municipal de Barcelona, el curs es desenvoluparà entre el 13 i el 17 de juliol.

Amb aquesta formació L’Auditori i la Banda volen contribuir a l’enriquiment de talents dintre del món de la direcció bandística a través d’una formació teòrica i pràctica. Els alumnes treballaran el repertori amb la Banda Municipal de Barcelona i veuran aspectes com l'estudi de la gestualitat, l'anàlisi i tècnica d'estudi de partitures, la planificació d'assajos, el repte dels directors d'aconseguir l'afinació, així com aspectes tan necessaris tenint en compte la realitat de les bandes de música com ara la programació en una banda amateur, la motivació i evolució de les formacions.

L’experiència en cursos similars que ha tingut José Rafael Pascual-Vilaplana han dut al director titular de la Banda a imaginar un curs que permetrà que els directors de banda aprofundeixin en els aspectes tècnics de la seva figura i obtinguin una visió de context de les bandes de música, tant des del punt de vista del repertori original per aquesta formació com des de l’òptica de la seva singularitat com a grup orquestral.

El darrer dia del curs, el divendres 17 de juliol, es dedicarà a la preparació del concert de cloenda, on els alumnes de la modalitat actius dirigiran la Banda Municipal de Barcelona amb les peces que han treballat durant la setmana. El concert es realitzarà a la Sala 2 Oriol Martorell de L'Auditori de Barcelona i serà d’accés gratuït.

Dues modalitats d'inscripció

Per tal de fer el Primer Curs de Direcció de Banda a L’Auditori el més obert possible, s’acceptaran un màxim de 10 alumnes actius i també es permetrà que assisteixin alumnes oients, que podran formar part de les classes teòriques i pràctiques com a espectadors. Les classes es desenvoluparan durant el matí i la tarda.

 

José Rafael Pascual-Vilaplana, un director consolidat

José R. Pascual-Vilaplana, director titular de la Banda Municipal de Barcelona i director del Curs de Direcció, compta amb una trajectòria que avala la seva excel·lència en la direcció, així com en la composició. Nascut a Muro (Alacant), ha estudiat Direcció de Banda a Holanda amb mestres com Jan Cober i Eugene Corporon; Direcció d'Orquestra a Viena, amb figures com Karl Österreicher, Yuji Yuhasa i Hans Graf.

Ha dirigit la Banda Municipal de Buenos Aires, la Banda Nacional Juvenil d'Holanda, La banda Nacional de Cuba, les bandes municipals d'Alacant, Castelló, Madrid, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, entre d'altres. Des del 2018 és director titular de la Banda Municipal de Barcelona. A més és director de l'Orquestra de Vents “Filharmonia”; i principal director convidat de la banda Simfònica Portuguesa d'Oporto.

És professor de direcció de banda a l'E.C.M Vall d'Albaida, i del ISEB a Trento (Itàlia). Ha rebut diversos premis de composició, entre els quals destaca el Primer Premi Baton of Honour del 1r Concurs Europeu de Joves Directors de la EBBA a Birmingham (Anglaterra) o el Premi Euterpe de Composició de Música per a la Festa i el Premi Euterpe de Direcció de Banda, atorgats per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

Des de gener de 2015 és director artístic de la Banda Municipal de Bilbao i des de 2018, director titular de la Banda Municipal de Barcelona. A més és director de la Orquestra de Vents “Filharmonia” i principal director convidat de la Banda Simfònica Portuguesa d’Oporto.

 

La Banda Municipal de Barcelona, una institució amb més de 130 anys d’història

La Banda Municipal de Barcelona és una de les agrupacions musicals més antigues de Barcelona. Creada el 1886 per l’Ajuntament de Barcelona, des del 2007 és resident a L’Auditori, on ofereix una temporada estable de concerts. Desenvolupa projectes amb la col·laboració d'artistes i formacions d'àmbit nacional i internacional. A partir de setembre de 2018, comença una nova etapa amb José R. Pascual-Vilaplana com a director titular.

L'any 2016 la Banda va fer 130 anys durant els quals s'ha mantingut fidel als objectius que van motivar la seva creació, apropant la música dels grans compositors a la ciutadania, oferint actuacions de gran qualitat. A més, ha sabut adaptar-se a nous reptes apostant per la difusió del repertori actual per a banda, encarregant estrenes a compositors catalans o col·laborant amb artistes heterogenis.

A dia d’avui, la nostra Banda Municipal de Barcelona és una agrupació compromesa amb la societat que l’envolta, partícip del seu temps i protagonista activa de l’escena instrumental barcelonina.

Els interessats en conèixer més sobre el Primer Curs de Direcció de banda a L'Auditori, del 13 al 17 de juliol del 2020, poden escriure a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Podeu descarregar la Guia d'inscripció, fent clic aquí.

 

L'Auditori de Barcelona y la Banda Municipal impulsan el Primer Curso de Dirección para Banda, el próximo mes de julio

E-mail Print PDF

El curso se celebrará del 13 al 17 de julio y contará con la dirección deJosé Rafael Pascual-Vilaplana, titular de la Banda Municipal de Barcelona.

La Banda Municipal se pondrá a disposición de los alumnos para trabajar durante el curso, quienes la dirigirán en el concierto de clausura.

L’Auditori y la Banda Municipal de Barcelona organizan, con la colaboración de la Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM), el Primer Curso de Dirección para Banda de L’Auditori. Dirigido por José Rafael Pascual-Vilaplana, director titular de la Banda Municipal de Barcelona, el curso se desarrollará del 13 al 17 de julio.

Con esta iniciativa lectiva L’Auditori y la Banda desean contribuir al enriquecimiento de los talentos en el ámbito de la dirección bandística mediante una formación teórica y práctica. Los alumnos trabajarán el repertorio con la Banda Municipal de Barcelona y profundizarán aspectos como la gestualidad, el análisis y técnica de estudio de partituras, la planificación de ensayos, el reto del director para conseguir la afinación, así como aspectos de suma importancia dentro de la realidad de este tipo de formaciones musicales como son la programación en una banda amateur, la motivación o evolución de las mismas.

La experiencia en cursos similares atesorada por José Rafael Pascual-Vilaplana ha llevado al  director titular de la Banda a imaginar un curso que permitirá que los directores de banda ahonden en los aspectos técnicos de su figura. Los alumnos obtendrán una visión de contexto de las bandas de música, tanto desde el punto de vista del repertorio original para esta formación como teniendo en cuenta su singularidad como grupo orquestal.

El último día del curso, el viernes 17 de julio, se dedicará a la preparación del concierto de clausura, en el que los alumnos de la modalidad activos dirigirán la Banda Municipal de Barcelona con las composiciones trabajadas durante la semana. El concierto se realizará en la Sala 2 Oriol Martorell de L'Auditori de Barcelona y será de acceso gratuito.

 

Dos modalidades de inscripción

Con el objetivo de que el Primer Curso de Dirección de Banda en L’Auditori sea lo más abierto posible, se aceptará un máximo de 10 alumnos activos y también se permitirá que asistan alumnos oyentes, que podrán formar parte de las clases teóricas y prácticas como espectadores. Las clases tendrán lugar durante las mañanas y las tardes.

 

José Rafael Pascual-Vilaplana, un director consolidado

José R. Pascual-Vilaplana, director titular de la Banda Municipal de Barcelona y director del Curso de Dirección, cuenta con una trayectoria que avala su excelencia en la dirección, y en la composición. Nacido en Muro (Alicante), ha estudiado Dirección de Banda en Holanda con maestros de la talla de Jan Cober y Eugene Corporon; Dirección de Orquesta en Viena, con figuras como Karl Österreicher, Yuji Yuhasa y Hans Graf.

Ha dirigido la Banda Municipal de Buenos Aires, la Banda Nacional Juvenil de Holanda, la banda Nacional de Cuba, las bandas municipales de Alicante, Castellón, Madrid, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, entre otros.

Desde enero de 2015 es director artístico de la Banda Municipal de Bilbao y desde 2018 es director titular de la Banda Municipal de Barcelona. Además, es director de la Orquesta de Vientos “Filharmonia”; y principal director invitado de la banda Sinfónica Portuguesa de Oporto.

Es profesor de dirección de banda en E.C.M Vall d'Albaida, y del ISEB en Trento (Italia). Ha recibido varios premios de composición, entre los que destaca el Primer Premio Baton of Honour del Primer Concurso Europeo de Jóvenes Directores de la EBBA en Birmingham (Inglaterra) o el Premio Euterpe de Composición de Música para la Fiesta y el Premio Euterpe de Dirección de Banda, otorgados por la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

 

La Banda Municipal de Barcelona, una institución con más de 130 años de historia

La Banda Municipal de Barcelona es una de las agrupaciones musicales mas antiguas de Barcelona. Creada el 1886 por el Ayuntamiento de Barcelona, desde 2007 es residente en L’Auditori, donde ofrece una temporada estable de conciertos. Desarrolla proyectos con la colaboración de artistas y formaciones de ámbito nacional e internacional. A partir de setiembre de 2018, empieza una nova etapa con José R. Pascual-Vilaplana como director titular.

En 2016 la Banda cumplió 130 años, durante este tiempo se  ha mantenido fiel a los objetivos que motivaron su creación, acercando la música de los grandes compositores a la ciudadanía, ofreciendo actuaciones de gran calidad. Cabe destacar que ha sabido adaptarse a nuevos retos apostando por la difusión del repertorio actual para banda, encargando estrenos a compositores catalanes o colaborando con artistas heterogéneos.

Actualmente la Banda Municipal de Barcelona es una agrupación comprometida con la sociedad de su entorno, partícipe de su tiempo, y protagonista activa de la escena instrumental barcelonesa.

Los interesados en conocer más sobre el Primer Curso de Dirección de Banda en L'Auditori, del 13 al 17 de julio de 2020, pueden escribir a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Podéis descargar la Guía de inscripción, haciendo clic aquí.

 

L'Auditori of Barcelona and the Barcelona Symphony Band launch the First Band Conducting Course, which will be held next July

E-mail Print PDF

 

The course will take place between 13 and 17 July and will be directed by José
Rafael Pascual-Vilaplana, chief conductor of the Barcelona Symphony Band (Banda
Municipal de Barcelona).


The Barcelona Symphony Band will be available for students to work with
throughout the course, and in addition, students will be able to conduct the band in
the closing concert.

L’Auditori of Barcelona and the Barcelona Symphony Band, with the collaboration of the Catalan Federation of Music Associations (FCSM), organise the First Band Conducting Course at L’Auditori. Directed by José Rafael Pascual-Vilaplana (chief conductor of the Barcelona Symphony Band), the course will take place between 13 and 17 July.


With this course, L’Auditori and the Band want to contribute to talent enrichment in the world of band conducting through a theoretical and practical training. Students will work on the repertoire with the Barcelona Symphony Band and they will approach several aspects such as the study of body language, score analysis and study techniques, rehearsal planning, the challenge for conductors to achieve fine-tuning, and also other essential aspects –given the nature of music bands– such as programming in an amateur band, motivation and the evolution of music bands.

José Rafael Pascual-Vilaplana has had some experience in similar courses, a fact that has led the chief conductor of the Barcelona Symphony Band to envision a course that will allow band conductors to delve into the technical aspects of their own figure so that they can obtain a context vision of music bands not only from the perspective of original works for this type of music group, but also from the point of view of the band’s uniqueness as an orchestral group.


The last day of the course (17 July) will be devoted to preparing the closing concert, in which the students participating as active students will conduct the Barcelona Symphony Band with the musical works they will have been working on during the week. The concert will take place in Room 2 Oriol Martorell at L’Auditori in Barcelona and it will be of free access.

 

Two enrolment options

In order to make the First Band Conducting Course in L’Auditori as open as possible, a maximum number of 10 active students will be admitted, and also guest students will be allowed to attend. Guest students will be able to attend the theoretical and practical lessons as audience. Lessons will take place in the morning and in the afternoon.

 

José Rafael Pascual-Vilaplana, a well-established conductor

José Rafael Pascual-Vilaplana, chief conductor of the Barcelona Symphony Band, has a track record that vouches for his excellence in conducting as well as composing. Born in Muro (Alicante), he studied Band Conducting in the Netherlands with experts such as Jan Cober and Eugene Corporon, and Orchestra Conducting in Vienna with figures such as Karl Österreicher, Yuji Yuhasa and Hans Graf.

He has conducted the Buenos Aires Symphony Band, the National Youth Orchestra of the
Netherlands, the Cuba Symphony Band and the municipal bands of Alicante, Castellón, Madrid, Pontevedra and Santa Cruz de Tenerife, among others. Since 2018 he is chief conductor of the Barcelona Symphony Band. In addition, he is conductor of “Filharmonia” (a wind orchestra) and also main guest conductor of the Portuguese Symphony Band of Oporto.

He is professor of band conducting at ECM Vall d'Albaida and at ISEB in Trento (Italy). He has received many composition awards, among which it is worth highlighting the First Prize “Baton of Honour” in the 1st European Contest of Young Conductors of the EBBA in Birmingham (England) or the Euterpe Award in Festive Music Composition and the Euterpe Award in Band Conducting, awarded by the Valencian Federation of Music Associations (FSMCV).

 

The Barcelona Symphony Band, an institution with more than 130 years of history

The Barcelona Symphony Band is one of the oldest music associations in Barcelona. It was founded in 1886 by the Barcelona City Council, and since 2007 it is resident band at L’Auditori, where it offers an established concert season. It develops several projects in collaboration with national and international artists and groups. Since September 2018 it has started a new stage with José Rafael Pascual-Vilaplana as chief conductor.


In 2016 the Band celebrated its 130th anniversary. Throughout all these years it has remained loyal to the goals that led to its foundation: bringing the music of great composers to citizens and offering high-quality performances. Moreover, it has successfully adapted to new challenges by disseminating modern music band repertoire, asking Catalan composers to create new works to premiere, or collaborating with heterogeneous artists.

Nowadays, the Barcelona Symphony Band is an association committed to the society that surrounds it, being highly participant in its times and an active player in the instrumental music scene of Barcelona.

For further information about the First Band Conducting Course in L’Auditori from 13 to 17 July 2020, please contact This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

You can download the guide with course specifications here.

 

 

Álvaro Cámara guanya el 6è Concurs de Composició per a Banda Simfònica Josep Maria Lleixa Subirats

E-mail Print PDF

El jurat ha destacat de l'obra guanyadora, Jack and the Beanstalk, el seu equilibri formal i tímbric.

El compositor i percussionista de Bailén (Jaén), Álvaro Cámara López s'ha inspirat en el conte Jack i les mongetes màgiques per a la seva composició, que remet a un món de fantasia, i que ha guanyat el 6è Concurs de Composició per a banda Simfònica Josep Maria Lleixa Subirats, valorat en 2.500 €.

El jurat, presidit per Antoni-Ernest Sebastià, professor del Conservatori Professional de la Diputació a Tarragona, ha comptat amb Salvador Brotons, actual director de la Vancouver Symphony Orchestra, i Miguel Angel Berbis López, professor de composició i tecnologia musical al Conservatori Superior de Música de Castelló, com a vocals; Josep Pares, president de la Federació Catalana de Societats Musicals ha actuat com a secretari. El veredicte del jurat destaca “l'equilibri formal, timbric, harmònic, de color instrumental i textural”.

 

Estrena de l'obra al Teatre – Auditori de l'Hospitalet de l'Infant

Jack and the Beanstalk, d'Álvaro Cámara López s'estrenarà el 19 d'abril dins del repertori de la cinquena edició del Director Convidat. Un concert conjunt de les bandes de la Cala de l'Ametlla de Mar i la Banda Clau de Vent de l'Hospitalet de l'Infant, que enguany cediran la seva habitual direcció per part d'Emilio Cabello al compositor, guitarrista i director Ramon García i Soler, docent en el Conservatori Professional de Música d'Ontinyent, director de l'Agrupació Musical Sta. Cecilia d'Ador i de l'Ateneu Musical de Cocentaina.

 

Álvaro Cámara gana el 6º Concurso de Composición para Banda Sinfónica Josep Maria Lleixà Subirats

E-mail Print PDF

El jurado ha destacado de la obra ganadora, Jack and the Beanstalk, su equilibrio formal y tímbrico.

El compositor y percusionista de Bailén (Jaén), Álvaro Cámara López se ha inspirado en el cuento Jack y las habichuelas mágicas para su composición, que remite a un mundo de fantasía, y que ha guanado el 6º Concurso de Composición para Banda Sinfónica Josep Maria Lleixà Subirats, valorado en 2.500 €.

El jurado, presidido por Antoni-Ernest Sebastià, profesor del Conservatorio Profesional de la Diputación a Tarragona, ha contado con Salvador Brotons, actual director de la Vancouver Symphony Orchestra, y Miguel Angel Berbis López, profesor de composición y tecnología musical en el Conservatorio Superior de Música de Castelló, como vocal; Josep Parés, presidente de la Federació Catalana de Societats Musicals ha actuado como secretario. El veredicto del jurado destaca el “equilibrio formal, tímbrico, harmónico, de color instrumental y textural”.

 

Estreno de la obra en el Teatre – Auditorio del Hospitalet de l'Infant

Jack and the Beanstalk, de Álvaro Cámara López se estrenará el 19 de abril dentro del repertorio de la cquinta edición del Director Invitado. Un concierto conjunto de las bandas de la Cala de l'Ametlla de Mar y la Banda Clau de Vent de l'Hospitalet de l'Infant, que cederán la habitual dirección por parte de Emilio Cabello al compositor, guitarrista y director Ramon García i Soler, docente en el Conservatorio Profesional de Música de Ontinyent, director de la Agrupació Musical Sta. Cecilia de Ador y del Ateneo Musical de Cocentaina.

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 3
Home Concursos i premis

SAPE ERROR: Нет доступа на запись к файлу: /var/www/vhosts/fcsm.cat/httpdocs/templates/ja_nickel/images/default/cache/fe00d471589bbaac38843f662f30b783/links.db! Выставите права 777 на папку.

Prison Break Scene 6 Japanese Daddy Bear Sylver Kind Of Life Babe Shows Her Booty Sexy Ass Twerk Beach Nudist Girl Beach Nudist Girl Is Lonely On The Shore Sexy Changing Room 20